หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร สื่อองค์ความรู้ ติดต่อเรา

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


 

โครงการอบรม : หลักสูตรวิจัยเชิงพื้นที่และ ปฏิบัติการ อย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์พระราชา
วันที่ 7-9 ก.ค. 61


เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :พื้นที่ห้วยชมภู ตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 13 ก.ค. 61


กิจกรรม KIDZ LUCID LEARNING SPACE เทคนิคการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ ให้กับครู และอาจารย์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักจิตวิทยาและผสมกับธรรมชาต ิที่อยู่ใกล้ตัวของเด็ก ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก


จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าตามศาสตร ์พระราชา :  ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ ประการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ ๖๖ พรรษา โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ตามพระราชดำริ ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ ประการ
 

คุณจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ จาก มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เข้าปรึกษาเรื่องงานวิจัยฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61


มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและ สิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส.) ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการความหลากหลาย ทางชีวภาพฯ และฟังการบรรยาย "การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61


ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและ วางแผน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในงบประมาณ ปี 63 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61


ประชุมปรึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ใน วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาและกีฬา อธิบดีกรมสร้างครู หัวหน้าแผนการ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบริหารแขวงหลวงพระบาง นักวิชาการและ หัวหน้าชุมชนท้องถิ่นทำความเข้าใจ และเห็นชอบในหลักการ ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้องนำผลจาการประชุมดังกล่าวมา ดำเนินการโครงการเพื่อเสนอและผ่าน ตามลำดับขั้นตอนของทั้งฝ่าย สปป.ลาว และทางประเทศ ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยครูหลวงพระบาท เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61


สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์สำนักงาน 053-776028 แฟกซ์ : 053776028 โทรศัพท์ภายใน 053-776000 ต่อ 2102
E-mail : biodiversitycrru@gmail.com