สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University

 

  หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร สื่อองค์ความรู้ ติดต่อเรา

 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย

ปีงบประมาณ

หัวหน้าโครงการวิจัย

Download

 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับประเทศ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

2558

อาจารย์ศรีวรรณ  ไชยสุข

ดูรายละเอียด

 

2. การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพต้นมะขม (Pittosporoposis kerrii Craib) สู่เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2558

นายสุทธิ  มลิทอง

ดูรายละเอียด

 

3. การศึกษาวิถีวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย-พะเยา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2558

นางเพ็ญศรี มลิทอง

ดูรายละเอียด

 

4. การศึกษาศักยภาพต้นลิงลาวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ คุณค่าทางโภชนาการ สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

2558

นายสวิง  ขันทะสา

ดูรายละเอียด

 

5. การศึกษาความหลากหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว : กรณีศึกษาบ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง   จ.เชียงราย

2558

นายสุทธิ  มลิทอง

ดูรายละเอียด

 

6. การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายพื้นถิ่น

2558

อาจารย์ประเสริฐ   ไวยะกา

ดูรายละเอียด

 

7. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2558

เจ้าหน้าที่สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

ดูรายละเอียด

 

8.การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อ การจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

2558

นางสาวนุชจรีย์ สิงคราช (เจ้าหน้าที่ข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้)

ดูรายละเอียด

        หน้า 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776028 E-mail : biodiversitycru@gmail.com