ระบบฐานข้อมูลผักพื้นบ้าน  
ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์ ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นเมืองของชุมชนริมฝั่งโขง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   จังหวัดเชียงรายและแขวงหลวงพระบาง  
                 
       
                 
 
 • ข้อมูลพรรณพืช
 
 • ข้อมูลสัตว์
 • ประเภทสัตว์
   
 • ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
 • ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการแพทย์แผนไทย
 • ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี
 • ด้านภาษาและวรรณกรรม
 • ด้านศิลปกรรม
 • ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • ด้านเกษตรกรรม
 • ด้านโภชนาการ
 

 

ผักพื้นบ้าน

อาหารพื้นบ้าน

 

       
       
       
       
       
       
       
       
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา