ระบบฐานข้อมูลข้อมูลผักพื้นบ้าน  
  ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช   ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์   ระบบฐานข้อมูลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น   อาหารพื้นเมืองของชุมชนริมฝั่งโขง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   จังหวัดเชียงรายและแขวงหลวงพระบาง  
                 
     
                 
 
 • ข้อมูลพรรณพืช
 
 • ข้อมูลสัตว์
 • ประเภทสัตว์
 
 • ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
 • ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการแพทย์แผนไทย
 • ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี
 • ด้านภาษาและวรรณกรรม
 • ด้านศิลปกรรม
 • ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • ด้านเกษตรกรรม
 • ด้านโภชนาการ
 

ผักพื้นบ้าน

อาหารพื้นบ้าน

s