“องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกรวบรวม
เพื่อสื่อสารสู่สังคม นำไปสู่ความตระหนักในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ติดต่อสอบถาม

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมถิ่นเพื่อพัฒนาท้องและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดชียงราย  57100
โทรศัพท์ 053-776028 และ 053-776000 ต่อ 1355
โทรสาร 053-776028
e-mail : biodiversitycru@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมแว็ปไซต์ทั้งหมด