สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University
  หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรม์พืชฯ งานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร สื่อองค์ความรู้ ติดต่อเรา

 

 

โครงสร้างบุคลากร

 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776028 E-mail : biodiversitycru@gmail.com