สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University

 

  หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรม์พืชฯ งานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร สื่อองค์ความรู้ ติดต่อเรา

 

 

ปรัชญา

“สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่นและ ภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

“องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกรวบรวม เพื่อสื่อสารสู่สังคม นำไปสู่ความตระหนักในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ตามแนว พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. ดำเนินการสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท้องถิ่นและอาเซียน
  3. การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และธรรมภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

    ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ที่ 2

    พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

    บริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อวถิ่น สำหรับท้องถิ่นและอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบกลไกการบริการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและธรรมมาภิบาล

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776028 E-mail : biodiversitycru@gmail.com