หน้าแรก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมโครงการ สื่อองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล

 

ประวัติความเป็นมา


แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก


แผนปฏิบัติการประจำปี


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ


รายงานผลการดำเนินงาน

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 02282-1850, 0-2282-0665 โทรสา0-2282-0665

 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มาศึกษาเรียนรู้สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ วันที่ 24 มิ.ย. 60

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าศึกษาเรียนรู้ห้องนิทรรศการความหลากหลาย ทางชีวภาพกับวิถีชีวิตคนล้านนา เส้นทางศึกษาธรรมชาติและ สวนของกิ๋นบ้านเฮา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อค้นหาหัวข้องานวิจัยและสร้างความ ตระหนักในการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ความหลากหลยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำรวจป่าชุมชนบ้นห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

นักวิชาการและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สถาบัน ความหลากหลายทางชีวภาพ มร.ชร. และผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน สำรวจป่าชุมชนบ้นห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็พระเทพฯ (อพ.สธ) วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

   
   
   
   
   
   
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776028 053-776000 ต่อ 1602  
E-mail : biodiversitycru@gmail.com