• ปรัชญา

 

“สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

  • วิสัยทัศน์

 

“องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกรวบรวม เพื่อสื่อสารสู่สังคม นำไปสู่ความตระหนักในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

  • พันธกิจ

 

  1. ดำเนินการสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ
  3. สร้างระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ 
  4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย  และพื้นที่ศึกษาในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  6. บริการวิชาการ ด้านการฝึกอบรม  เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย
  7. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอก

 

 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | งานวิจัย | แหล่งเรียนรู้ | สื่อองค์ความรู้ | หลักสูตร | ติดต่อเรา