สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University

               
       
อาจารย์ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทาง ชีวภาพฯ เป็นวิทยากรในประเด็น ความหลากหายทางชีวภาพเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Reseearch Expo 2o17 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560)   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมฯ มร.ชร. สำรวจพบไม้หอมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 547 ชนิด ...อ่านต่อคลิก....   ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. เข้ารับรางวัลประกาศเกียติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 29 กันยายน 2560   The SAEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Chang (ASFAA)
“Enhancing livelihood curriculum in forestry universities
and Extension Agencies”
ระหว่างวันที่ 18- 22 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

 
Phone : 0 5377 6028 Email : biodiversitycru@gmail.com Link : http://biodiversity.crru.ac.th/