คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มาศึกษาเรียนรู้สถาบันความ หลากหลายทาง ชีวภาพฯ วันที่ 24 มิ.ย. 60

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าศึกษาเรียนรู้ห้องนิทรรศการความหลากหลาย ทางชีวภาพกับวิถีชีวิตคนล้านนา เส้นทางศึกษา ธรรมชาติและ สวนของกิ๋นบ้านเฮา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อค้นหาหัวข้องานวิจัยและสร้างความ ตระหนักในการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ความหลากหลยทางชีวภาพและ สิ่งแวดล้อมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนำไปสู่ การสร้างงานอิสระ 18-19 ก.ค. 60

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นและอาเซียน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนำไปสู่การ สร้างงาน อิสระ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พิซซ่า หน้าผัก หน้าไก่ หน้าแฮม หน้าทะเล และหน้ารวม  เป็นแป้งพิซซ่าจากข้าวพื้นเมืองเชียงแสนมีแป้งขาวและ แป้งดำ ราดด้วยซอสมะเขือเทศ ซอสบาบีคิว และ Bun Burgerจากแป้งข้าวพื้นเมืองเชียงแสน แป้งขาวและ แป้งดำ ใส่ไส้หมู ไก่และปลาแซลมอน และทำขนมปังหวาน โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ และ นางสาววาสนา ทองปรอน  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

พัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ 16 มิ.ย. 60

คณะอาจารย์ นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทาง ชีวภาพ นักวิจัย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพัฒนาโจทย์ เชิงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 16 มิ.ย. 60