สำรวจป่าชุมชนบ้นห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

นักวิชาการและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สถาบัน ความหลากหลายทางชีวภาพ มร.ชร. และผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน สำรวจป่าชุมชนบ้นห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็พระเทพฯ (อพ.สธ) วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

 

พัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ 16 มิ.ย. 60

คณะอาจารย์ นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทาง ชีวภาพ นักวิจัย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 16 มิ.ย. 60

 

สัมนาชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตร และแนวทางการดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่บนพื้นฐาน ความหลาก หลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อหาแนวทางการบริหารหลักสูตร และการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้า กระตุ้นให้นักศึกษา ได้กะตือรือร้นในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่อยู่่ระหว่างการศึกษา มีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพในกระบวนกา รจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นสำคัญ และแนวทางการทำวิจัยเชิงพื้นที่บนพื้นฐาน ความหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น