สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

 
The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University

  อาจารย์ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทาง ชีวภาพฯ เป็นวิทยากรในประเด็น ความหลากหายทางชีวภาพเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Reseearch Expo 2o17 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560)    จัดนิทรรศการงานวันแมแห่งชาติ ที่เซนทรัลพลาซาเชียงราย เมื่อวันที่ 12-13 ส.ค 2560 มีการผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำกระดาษ ใยไหม และทอผ้าจากไหมพันธุ์ราชภัฏเชียงราย 1 มีการสาธิตการทำเบอเกอร์ พิชช่า จากแป้งข้าว ไส้ดักแด้จากตัวไหม สาธิตวาดภาพลายเส้นบนกระดาษใยไหม   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมฯ มร.ชร. สำรวจพบไม้หอมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 547 ชนิด ...อ่านต่อคลิก....  

The SAEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Chang (ASFAA)
“Enhancing livelihood curriculum in forestry universities
and Extension Agencies”
ระหว่างวันที่ 18- 22 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

   
       
      สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาืท้องถิ่นและอาเซียน
      80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
      Phone : 0 5377 6028 Email : biodiversitycru@gmail.com Link : http://biodiversity.crru.ac.th/