The Institute of Biodiversity and Environment for Local and ASEAN Development : Chiang Rai Rajabhat University
  สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
   
               
       
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวด ล้อม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมมากล้นมีให้เห็น" ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/Biodiversity_cru)   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมฯ มร.ชร. สำรวจพบไม้หอมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 547 ชนิด ...อ่านต่อคลิก....   ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. ถวายภาพวาดนกบนกระดาษใยไหม จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   งานประชาสัมพันธ์ : หน่วยงานข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา : สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ  
   
 
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  
 
Phone : 0 5377 6028 Email : biodiversitycru@gmail.com Link : http://biodiversity.crru.ac.th/